Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja kielet

Yhdistyksen nimi on Sanomalehtien Liitto – Tidningarnas Förbund ry., ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Liiton tarkoituksena on toimia Suomen sanomalehtien ja kaupunkilehtien julkaisijoiden sekä muuta viestintää harjoittavien yhteisöjen yhdyssiteenä

 • erityisesti sanomalehdistön ja kaupunkilehtien sekä liiton jäseninä olevien, muuta liiton toimialaansa kuuluvaksi hyväksymää viestintää harjoittavien yhteisöjen yleisten ja yhteisten etujen ja oikeuksien valvomiseksi ja edistämiseksi kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän edellyttämän julkaisu- ja sananvapauden puitteissa
 • yhteistoiminnan edistämiseksi liitossa toimialan kannalta merkityksellisissä kysymyksissä
 • jäsentensä edustamiseksi toimialaan kuuluvissa asioissa
 • hyvien suhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi muihin lehdistön sekä muun viestinnän hyväksi toimiviin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin
 • uuden viestintäteknologian tehokkaan hyväksikäytön edistämiseksi sekä viestinnän vapauden edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi

 • antaa jäsenilleen toimialaan liittyvää neuvontaa
 • järjestää tiedotus-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
 • tehdä esityksiä viranomaisille
 • levittää tietoa sanoma- ja kaupunkilehdistöstä sekä muusta liiton toimialaan kuuluvasta viestinnästä harjoittamalla julkaisutoimintaa ja myös muilla vastaavanlaisilla tavoilla
 • tukea sanoma- ja kaupunkilehtialaan sekä muuhun liiton toimialaan kuuluvaan viestintään liittyvää tutkimusta.

Työehtosopimusasiat eivät kuulu liiton toimialaan.

3 § Jäsenyys

Liiton jäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä Suomessa ilmestyvän sanoma-, paikallis- tai kaupunkilehden julkaisijan sekä muuta liiton toimialaansa kuuluvaksi hyväksymää viestintää harjoittavan oikeuskelpoisen yhteisön. Sanomalehden levikki tulee olla liiton hyväksymien periaatteiden mukaisesti tarkastettu. Jäseneksi hyväksyttävältä kaupunkilehdeltä edellytetään, että sen julkaisija on Suomessa ilmestyvän mainosrahoitteisen ja tilausmaksuttoman painetun lehden julkaisija, painettu lehti on ilmestynyt pääsääntöisesti vähintään viikoittain vähintään vuoden ajan ja lehdellä on vastaava toimittaja ja toimituksellista sisältöä.

Jäsen sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä. Jos jäsen harjoittaa joko välittömästi tai määräysvallassaan olevan erillisen yrityksen välityksellä sanoma-, paikallis- tai kaupunkilehtien julkaisemista tai muuta liiton toimialaansa kuuluvaksi hyväksymää viestintää on jäsen velvollinen maksamaan jäsenmaksun myös sellaisen toiminnan osalta.

Sanomalehtien Liiton hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös yhteistyöjäseniä, joiden toiminta liittyy liiton jäsenten liiketoimintaan.

4 § Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen pyynnöstä antamaan liitolle alan kysymyksiä koskevia tietoja, joita liitto tarvitsee tilastojen tekoon tai toimintaansa varten.

Jos jäsen ryhtyy toimiin, jotka ovat omiaan vahingoittamaan sanomalehdistön etuja tai yhteistyötä, eikä saamastaan muistutuksesta huolimatta ojennu, hallitus voi erottaa jäsenen liitosta. Sellaiseen päätökseen vaaditaan kaksi kolmasosaa läsnä olevien hallituksen jäsenten äänistä. Ennen päätöksen tekemistä hallitus varaa jäsenelle tilaisuuden antaa selitys asiassa.

5 § Jäsenmaksu

Jäsen suorittaa vuosittain liitolle jäsenmaksun, josta päättää liiton syyskokous tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä.

Jäsenmaksu määrätään prosentteina jäsenen julkaisemien sanoma- ja kaupunkilehtien edellisen kalenterivuoden levikki-/tilaus- ja ilmoitusmyynnin yhteenlasketusta nettotuotosta. Syyskokous voi myös määrätä edellä mainituista perusteista riippumattoman vähimmäismaksun.

Muuta viestintää harjoittaville yhteisöille jäsenmaksu on vähimmäismaksun suuruinen.

Yhteistyöjäsenen jäsenmaksun määrää syyskokous.

Hallitus päättää sen viivästyskoron suuruuden, joka aiheutuu jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä.

Toimintavuoden kuluessa liittoon liittyvän jäsenen ensimmäisen jäsenmaksun määrää hallitus.

Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta 6 kk maksun erääntymispäivästä lukien, liiton hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta.

6 § Liitosta eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota liitosta, siitä on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen lakkaa olemasta sanoma- tai kaupunkilehden julkaisija tai joutuu vararikkotilaan hallitus erottaa tällaisen jäsenen.

Eroava jäsen ei ole oikeutettu osuuteen liiton varoista. Jäsen on velvollinen suorittamaan maksamattomat jäsenmaksunsa sekä aikaisemmilta vuosilta että siltä vuodelta, jonka aikana jäsen eroaa.

7 § Liiton varsinaiset kokoukset

Liitto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen viimeistään 31. toukokuuta ja syyskokoukseen viimeistään 15. joulukuuta.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen tulee lähettää kaikille jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan vaalit;
2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
3. hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja varainhoidosta;
4. tilintarkastajan kertomus edellisen vuoden tilien ja toiminnan tarkastamisesta;
5. edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen;
6. vastuuvapauden myöntäminen;
7. vaalivaliokunnan asettaminen;
8. asiat, jotka jokin liiton jäsen haluaa ottaa käsiteltäviksi ja joista on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta;
9. muut hallituksen valmistelemat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan vaalit;
2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
3. seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksusta päättäminen 5 §:n mukaisesti;
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden sekä heidän matkakorvaustensa ja päivärahojensa laskemisperusteiden vahvistaminen seuraavaksi toimintavuodeksi;
5. hallituksen puheenjohtajan vaali;
6. hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten sijaan;
7. tilintarkastajan ja hänen varamiehensä vaali;
8. asiat, jotka jokin liiton jäsen haluaa ottaa käsiteltäviksi ja joista on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta;
9. muut hallituksen valmistelemat asiat.

8 § Ylimääräinen kokous

Jos hallitus pitää tarpeellisena tai vähintään kymmenes osa liiton jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti tarkoituksen ja perusteet esittäen vaatii, hallituksen on kutsuttava liitto ylimääräiseen kokoukseen.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tulee lähettää kaikille jäsenille kirjeessä, joka jätetään postiin vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta.

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita.

9 § Äänioikeus ja äänestäminen

Liiton kokouksissa jokaisella läsnäolevalla jäsenellä on yksi perusääni. Lisä-äänet lasketaan seuraavasti: kaikkien jäsenten liitolle suorittamien jäsenmaksujen kokonaissumma jaetaan tuhannella. Jäsen saa yhden lisä-äänen kutakin täyttä tuhannesosaa kohden, jonka jäsen liitolle jäsenmaksuna on suorittanut.

Jäsen saa valtakirjan nojalla käyttää myös toisen jäsenen äänioikeutta liiton kokouksissa. Älköön kukaan jäsen äänestäkö enemmällä kuin 1/10:lla kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä.

Mikäli ei toisin ole määrätty, asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee; vaalissa kuitenkin arpa.

Vaali ja äänestys ovat avoimia, ellei jokin jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.

Yhteistyöjäsenellä ei ole äänioikeutta liiton yleiskokouksissa

10 § Hallitus

Liittoa johtaa hallitus, johon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 syyskokouksessa valittua jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Vuosittain on erovuorossa kolmannes tai lähinnä kolmannes eli ne jäsenet, jotka ilman uutta vaalia ovat kuuluneet hallitukseen kolme vuotta.

Jos hallituksen jäsen ennen vaalikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan liiton seuraavassa kokouksessa toinen jäsen siksi toimikaudeksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenistä yli puolet on valittava muualla kuin Helsingissä toimivien jäsenten piiristä.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan ensimmäisen varapuheenjohtajan ja toisen varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan, joka toimii hallituksen apuna ja sen antamien ohjeiden mukaan. Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja enintään neljä muuta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on myös työvaliokunnan puheenjohtaja. Asioiden valmistelua varten hallitus voi vuosittain asettaa myös jaostoja ja työryhmiä.

Hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee muissa asioissa puheenjohtajan ääni paitsi vaalissa arpa.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Yhteistyöjäsenen edustajaa ei voida valita hallitukseen.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee näitä sääntöjä noudattaen ja liiton kokouksissa tehtyjen päätösten mukaisesti hoitaa liiton asioita.

Hallituksen tehtävänä on mm.:

 • päättää liiton johtamismallista;
 • kutsua kokoon liiton kokoukset, laatia kevätkokoukselle kertomus liiton toiminnasta ja varainhoidosta sekä laatia syyskokoukselle tulo- ja menoarvio seuraavan vuoden toimintaa varten;
 • seurata liiton toimialan kehitystä ja ryhtyä niihin toimiin, jotka ovat omiaan edistämään liiton tarkoitusperiä.

12 § Liittojohtaja

Liittojohtajan tulee hallituksen määräämällä tavalla ja hallituksen hyväksymää johtosääntöä seuraten johtaa liiton toimistoa, valmistella ne asiat, jotka otetaan käsiteltäviksi hallituksessa tai sen työvaliokunnassa, sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta.

13 § Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja liittojohtajan tai muun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa taikka valtuutuksessa määrätyllä tavalla se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.

14 § Tilit

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajalle viimeistään kuusi viikkoa ennen edellä mainittua kokousta. Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa viimeistään neljä viikkoa ennen edellä mainittua kokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan liiton varsinaisen kokouksen tekemällä päätöksellä, jota on puoltanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamista koskeva esitys on annettava tiedoksi jäsenille viimeistään kutsuttaessa heitä siihen kokoukseen, jossa muutosesitystä käsitellään.

16 § Liiton purkaminen

Liitto voidaan purkaa vain siten, että siitä päätetään kahdessa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kuusi kuukautta ja että viimeksi pidettävässä kokouksessa purkamista tarkoittavaa ehdotusta kannattaa vähintään neljä viidesosaa annetuista äänistä.

Jos liitto puretaan, sen varat on käytettävä viimeisen kokouksen päätöksen mukaan johonkin sanomalehdistöä edistävään tarkoitukseen.