Henkilötietojen käsittely Sanomalehtien Liiton toiminnassa

Sanomalehtien Liitto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tällä sivulla kuvataan säännöt ja periaatteet, joilla henkilötietoja liiton toiminnassa käsitellään. Sivu on päivitetty 25.5.2018.

Käsiteltävän henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus

Liitto käsittelee jäsenyrityksiä edustavien henkilöiden yhteystietoja tarjotakseen jäsenpalveluja sekä liiton toimialalla merkittävien sidosryhmien edustajien yhteystietoja suorittaakseen edunvalvontatehtäväänsä. Liitto järjestää koulutustilaisuuksia ja tuottaa julkaisuja, joiden markkinoimiseksi se käsittelee liiton kohderyhmiin kuuluvien yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksessa. Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu lähtökohtaisesti liiton oikeutettuun etuun rekisterinpitäjänä.

Liiton julkaisemia painettuja ja sähköisiä medioita varten henkilötietoja käsitellään lisäksi tietosuojalain 27 §:n mukaisessa journalistisessa tarkoituksessa.

Sanomalehtien Liitto toimii yhteisessä toimistossa Medialiiton ja sen toisten jäsenliittojen Aikakauslehtien liiton, Graafisen Teollisuuden ja Suomen Kustannusyhdistyksen kanssa. Medialiitto tuottaa palveluja Sanomalehtien Liitolle ja toimii henkilötietojen käsittelijänä myös sen lukuun.

Henkilötietojen luovuttaminen

Liitto huolehtii, että kaikki henkilötietoja sen lukuun käsittelevät palveluntarjoavat noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tapaa henkilötietojen käsittelijöinä.

Liitto ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja muille rekisterinpitäjille. Liitto voi kuitenkin kampanjakohtaisesti luovuttaa tietoja jäsenyrityksilleen suoramarkkinointitarkoituksiin. Tästä informoidaan aina erikseen kunkin tällaisen kampanjan yhteydessä.

Käsittelyn lopettaminen

Jäsenpalvelu- ja edunvalvontatarkoituksessa tehty henkilötietojen käsittely lopetetaan, kun henkilö ei työskentele jäsenen eikä liiton edunvalvontatehtävän kannalta tärkeän sidosryhmäorganisaation palveluksessa. Suoramarkkinointia varten kerättyjen henkilötietojen käsittely lopetetaan viimeistään, kun henkilö ei ole neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut liiton järjestämiin tapahtumiin tai tilannut liiton julkaisuja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet halutessaan mm. tarkistaa ja tarvittaessa oikaista liiton käsittelemät itseään koskevat tiedot. Oikeudet eivät koske journalistisessa tarkoituksessa tehtyä käsittelyä.

Käsittelyn periaatteet

Liitto käsittelee henkilötietoa ainoastaan edellä mainittujen tarkoitusten edellyttämässä laajuudessa ja huolehtii riittävästä tietoturvan tasosta. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle eikä niiden perusteella tehdä automaattista profilointia.

Yhteyshenkilö

Sanomalehtien Liiton yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on Elina Kuismin, info@sanomalehdet.fi, 050 599 4615.