28.3.2017

Dagstidningar klar etta i trovärdighet

Dagstidningarna har stärkt sin position som trovärdigaste medier. Enligt en färsk undersökning anser 79 procent av finländarna dagstidningarna utgöra trovärdiga medier. På andra plats placerar sig Yles tv-kanaler, som 73 procent av finländarna anser vara trovärdiga.

Skillnaden i dagstidningarnas trovärdighet jämfört med Yle växte till sex procentenheter, då dagstidningarna hölls på samma nivå som året och Yle förlorade två procentenheter från sitt resultat från året innan.

I mars frågade IRO Research Oy på uppdrag av Tidningarnas Förbund finländarna om deras åsikter om 21 mediers trovärdighet.

Tryckta dagstidningar var etta i alla åldersgrupper som deltog i undersökningen.

Som tredje trovärdigast klassades Yles radiokanaler, som 69 procent av finländarna anser vara trovärdiga. Till följande i fråga om trovärdighet placerade sig dagstidningarnas avgiftsbelagda digitala tjänster, Yles digitala tjänster och dagstidningarnas avgiftsfria digitala tjänster. I fråga om dagstidningarnas avgiftsbelagda digitala tjänster skedde en statistiskt betydande förändring, då deras trovärdighet ökade med fyra procentenheter.

Finländarna förknippar fortfarande inte Facebook, Twitter, YouTube, Instagram eller övriga sociala medier med ordet trovärdig.

”Vi lever i en tid där betydelsen av informationsförmedlingens trovärdighet ligger i vågskålen. Under denna tid med så kallade alternativa sanningar och avsiktligt producerade falska nyheter är det uppmuntrande att se resultat som bevisar att finländarna har bevarat sin höga tillit till ansvarsfullt och yrkesmässigt producerade finländska nyhetsmedier”, säger Tidningarnas Förbunds direktör för konsument- och mediemarknadsföring Sirpa Kirjonen.

Utöver trovärdighet utredde man i IRO Research undersökning även finländarnas viktigaste, nyttigaste, sakkunnigaste och närmaste nyhetskällor. I alla dessa var spetsplaceringarna desamma som för trovärdighet: tryckta dagstidningar, Yles tv-kanaler och Yles radiokanaler. På fjärde plats kom dagstidningarnas digitala tjänster.

”När man frågar 18–34-åringar om tre viktiga nyhetskällor kan många förvånas av resultatet. För dem är tryckta dagstidningar och dagstidningarnas kostnadsfria digitala tjänster klart viktigast”, konstaterar Kirjonen.

Tidningarnas förbund har regelbundet undersökt mediernas trovärdighet sedan år 2014. Sedan dess har tryckta dagstidningars trovärdighet ökat från 74 till 79 procent. Yles tv-kanalers trovärdighet var 74 procent i den första undersökningen och nu 73 procent.

Vilka av följande medier förknippar du med ordet TROVÄRDIG?

(Alla respondenter,  jämförelse mellan mars 2016 jämfört med mars 2017)

Vilka av följande medier förknippar du med ordet TROVÄRDIG?

(Alla respondenter)

IRO Research Oy:s undersökning Tusen finländare genomfördes via IRO Research Oy:s webbaserade nationella konsumentpanel. Undersökningens sampel anpassades för att motsvara Finlands över 18-åriga befolkning på ett nationellt plan i fråga om ålder, kön, typ av boningsort och landskap. 1 000 finländare intervjuades för undersökningen. Data insamlades under perioden 3–17.3.2017. Undersökningens statistiska felmarginal är högst +/- 3,2 %-enheter.

Ytterligare information:

Sirpa Kirjonen
Direktör, konsument- och mediemarknadsföring
Tidningarnas Förbund
sirpa.kirjonen@sanomalehdet.fi
040 777 72 10