Tidningarnas Förbund

Tidningarnas Förbund är branschorganisation för finländska dagstidningar, stadstidningar och tidningsutgivare. Tidningarnas Förbund är medlemsorganisation i Medieförbundet, som bevakar kommunikationsbranschens gemensamma intressen.

Tidningarnas Förbunds uppgift är att stärka den flerkanalspublicerande dagspressens

  • samhälleliga betydelse
  • livskraft
  • roll som ledande kommunikationskanal för läsare och annonsörer
  • position i människors vardag.

Intressebevakning

Dagstidningarnas intressebevakning sker i samarbete med Medieförbundet. Viktiga intressebevakningsområden är bland annat yttrandefrihet, distribution, mediereklam och verksamheten tidningen i skolan. Förbundet deltar också i branschens internationella intressebevakning.

Medlemstjänst

Förbundet stöder utvecklandet av kunnandet hos dagstidningarnas personal genom att samla och förmedla information, följa med utbildningsverksamheten inom branschen och selektivt arrangera egen utbildning och kvalitetstävlingar. Förbundet fungerar också som ett gemensamt forum för dagspressens interna samarbetsnätverk.

Tidskriften Suomen Lehdistö

Tidningarnas Förbund ger ut tidskriften Suomen Lehdistö som kommer ut med åtta nummer per år.

Finlands Press är en branschtidskrift som prenumereras och läses av personer i mediebranschen och därtill av personer i undervisnings- och forskningssektorn, den offentliga sektorn och inom företag och organisationer.

> Suomen Lehdistö

Tidningarnas Förbunds medlemsföretag

Tidningarnas Förbund har 123 företag som medlemmar. Förbundets medlemsföretag är tidningsutgivare, koncernsammanslutningar, marknads- och distributionsföretag, nyhets- och bildbyråer och tidningstryckerier.

Förbundets medlemsutgivare ger ut 176 tidningar, 61 gratistidningar, 3 nätpublikationer och 3 andra tidningar.

Medieförbundet

Medieförbundet är en takorganisation för mediebranschen och grafiska industrin med syfte att främja branschens allmänna och ekonomiska förutsättningar

> Medieförbundet