Tidningarnas Förbunds stadgar

1 § Namn, hemort och språk

Föreningens namn är Sanomalehtien liitto – Tidningarnas förbund r.y. och den benämns i dessa stadgar förbundet.

Förbundets hemort är Helsingfors stad och dess språk finska och svenska, med finska som protokoll- och registreringsspråk.

2 § Syfte och verksamhet

Förbundets syfte är att fungera som föreningslänk mellan utgivare av dagstidningar och stadstidningar samt andra samfund som idkar informationsförmedling i Finland, genom att

– inom ramen för den tryck- och yttrandefrihet som en demokratisk samhällsordning förutsätter särskilt bevaka och främja allmänna och gemensamma intressen och rättigheter för dagstidningar, stadstidningar och samfund som idkar informationsförmedling som av förbundet godkänts tillhöra dess verksamhetsområde
– inom förbundet främja samverkan i frågor av betydelse för verksamhetsområdet
– företräda sina medlemmar i frågor som tillhör verksamhetsområdet
– skapa och upprätthålla goda relationer till andra nationella och internationella organisationer som verkar till förmån för dagspressen och annan informationsförmedling
– främja ett effektivt utnyttjande av n y informationsteknologi och friheten att idka informationsförmedling.

För att fullfölja sitt syfte kan föreningen
– ge sina medlemmar rådgivning med anknytning till verksamhetsområdet
– arrangera presskonferenser, kurser och föredrag
– lägga fram förslag till myndigheter
– sprida information om dags- och stadstidningar samt annan informationsförmedling som tillhör förbundets verksamhetsområde genom att utge publikationer och på andra motsvarande sätt
– stöda forskning kring dags- och stadstidningar samt annan informationsförmedling som tillhör förbundets verksamhetsområde.

Kollektivavtalsfrågor tillhör ej förbundets verksamhetsområde.

3 § Medlemskap

Som medlemmar i förbundet kan styrelsen godkänna utgivare av i Finland utkommande dagstidningar, stadstidningar eller samfund med rättsförmåga som idkar informationsförmedling som av förbundet godkänts tillhöra dess verksamhetsområde. Dagstidningars upplagor bör vara granskade i enlighet med principer som godkänts av förbundet. För att bli godkänd som medlem förutsätts av stadstidningen att tidningen utges av en utgivare som utger en annonsfinansierad tryckt tidning som utkommer i Finland och kan fås utan prenumerationsavgift. Därtill förutsätts att den tryckta tidningen har utkommit i regel minst en gång i veckan i minst ett års tid och att tidningen har en ansvarig redaktör och redaktionellt innehåll.

Medlemmar förbinder sig till att följa dessa stadgar och beslut som fattats med stöd av dessa. Medlemmar som antingen direkt eller genom ett skilt företag under dess inflytande bedriver utgivning av dags- eller stadstidningar eller annan informationsförmedling som av förbundet godkänts tillhöra dess verksamhetsområde är skyldiga att erlägga medlemsavgift även för denna verksamhets del.

Som medlemmar i förbundet kan styrelsen godkänna även samarbetspartner vars verksamhet anknyter till förbundets medlemmars affärsverksamhet.

4 § Medlemmars skyldigheter

Medlemmar är skyldiga att på begäran överlämna sådana uppgifter kring branschspecifika frågor som förbundet behöver för statistikföring eller för sin verksamhet.

Medlemmar som vidtar åtgärder som är ägnade att skada dagspressens intressen eller samarbete och inte rättar sig efter utfärdad anmärkning kan av styrelsen uteslutas ur förbundet. För ett dylikt beslut krävs två tredjedelar av de närvarande styrelsemedlemmarnas röster. Styrelsen bereder medlemmen ett tillfälle att ge en förklaring i ärendet före beslutet fattas.

5 § Medlemsavgift

Medlemmar erlägger medlemsavgift till förbundet årligen. Medlemsavgiften fastställs på förbundets höstmöte i anslutning till budgetbehandlingen.

Medlemsavgiften beräknas enligt en procentandel av det föregående årets sammanlagda nettointäkter för upplagor, prenumerationer och annonsförsäljning på dags- och stadstidningar som utges av respektive medlemmar. Höstmötet kan även utfärda en minimiavgift som är oberoende av ovannämnda grunder.

För andra samfund som idkar informationsförmedling är medlemsavgiftens storlek samma som minimiavgiften.

Medlemsavgiften för samarbetspartner fastställs av höstmötet.

Styrelsen fastställer storleken på förseningsräntan för medlemsavgifter som lämnas obetalda.

Styrelsen fastställer storleken på den första medlemsavgiften för medlemmar som ansluter sig under verksamhetsåret.

Om en medlem låter bli att betala sin medlemsavgift inom sex månader efter avgiftens förfallodag kan förbundets styrelse konstatera att medlemmen i fråga har utträtt ur förbundet.

6 § Utträde ur förbundet

Medlemmar som önskar utträda ur förbundet bör skriftligen anmäla därom till styrelsen eller dess ordförande, eller muntligen vid förbundets möte för anteckning i protokollet.

Medlemmar som upphör att vara utgivare av dagstidningar eller stadstidningar eller har försatts i konkurstillstånd utesluts ur förbundet av styrelsen.

Medlemmar som utträder ur förbundet är inte berättigade till andel av förbundets tillgångar. Utträdande medlemmar är skyldiga att erlägga obetalda medlemsavgifter såväl för tidigare år som för året under vilket medlemmen utträder.

7 § Förbundets ordinarie möten

Förbundet sammanträder årligen till två ordinarie möten, till vårmöte senast 31 maj och till höstmöte senast 15 december.

Kallelse till ordinarie möte bör tillsändas samtliga medlemmar minst 14 dagar före mötet.

På vårmötet behandlas följande ärenden:

1. val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare för mötet;
2. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet;
3. styrelsens berättelse över fjolårets verksamhet och förvaltning;
4. revisorns berättelse över fjolårets räkenskaper och medelsförvaltning
5. fastställande av fjolårets bokslut;
6. beviljande av ansvarsfrihet;
7. tillsättande av ett valutskott;
8. ärenden, som förbundsmedlemmar önskar uppta till behandling och varom styrelsen bör meddelas skriftligen senast fyra veckor före mötet;
9. övriga av styrelsen beredda ärenden.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

1.val av ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare för mötet;
2. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet;
3.inkomst- och utgiftsbudget för inkommande verksamhetsår samt fastställande av medlemsavgifterna enligt 5 §;
4. fastställande av styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden samt beräkningsgrunderna för deras reseersättningar och dagtraktamenten för inkommande verksamhetsår;
5. val av styrelseordförande;
6. val av styrelsemedlemmar i stället för de avgående;
7. val av revisor och suppleant för revisorn;
8. ärenden, som förbundsmedlemmar önskar uppta till behandling och varom styrelsen bör meddelas skriftligen senast fyra veckor före mötet;
9. övriga av styrelsen beredda ärenden.

8 § Extraordinarie möte

Om förbundets styrelse anser det påkallat eller om minst en tiondedel av förbundets medlemmar skriftligen, med uppgivande av syfte och motiv yrkar därpå, bör styrelsen sammankalla förbundet till extraordinarie möte.

Kallelse till extraordinarie möte bör tillsändas samtliga medlemmar i ett brev som lämnas till posten minst åtta dagar före mötet.

På extraordinarie möte kan endast sådana ärenden behandlas, som upptagits i den utfärdade kallelsen.

9 § Rösträtt och omröstning

Alla medlemmar har en grundröst vid förbundets möten. Tilläggsröster räknas enligt följande: totalsumman av samtliga medlemmars till förbundet erlagda medlemsavgifter divideras med tusen. Medlemmar erhåller en tilläggsröst för varje hel tusendel som medlemmen i fråga erlagt i medlemsavgift till förbundet.

Medlemmar får med stöd av fullmakt utöva även annan medlems rösträtt vid förbundets möten. Ingen medlem kan dock rösta med fler än 1/10 av de vid mötet företrädda rösterna.

Såvida ej annorlunda bestämts, avgörs ärenden genom enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst; utom vid val då lotten avgör.

Val och omröstningar sker öppet, såvida inte någon medlem yrkar på sluten omröstning.

Samarbetsmedlemmar har inget rösträtt på förbundets allmänna möten.

10 § Styrelse

Förbundets ledning består av en styrelse med minst 12 och högst 18 medlemmar som utses av förbundets höstmöte.

Styrelsemedlemmarna väljs för tre kalenderår i sänder.

I tur att avgå är årligen den tredjedel eller nästintill den tredjedel av medlemmarna, som utan nyval tillhört styrelsen i tre år.

Om en styrelsemedlem avgår före valperiodens slut, väljs i hans ställe en annan ledamot endast för den verksamhetsperiod den avgångne skulle ha kvarstått i styrelsen.

Av styrelsemedlemmarna bör över hälften väljas bland medlemmar som verkar utanför Helsingfors.

Styrelsen väljer inom sig för ett år i sänder första vice och andra vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förhinder för denna av någondera vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande.

Styrelsen kan välja inom sig ett arbetsutskott, som bistår styrelsen och verkar i enlighet med dess direktiv. Till arbetsutskottet hör styrelsens presidium samt därutöver högst fyra övriga medlemmar valda inom styrelsens krets. Styrelseordförande är även ordförande i arbetsutskottet. För beredning av ärenden kan styrelsen även tillsätta utskott och arbetsgrupper årligen.

Alla medlemmar har en röst vid styrelsens och arbetsutskottets möten. Besluten fattas med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst; utom vid val, då lotten avgör.

Styrelsen äger rätt att besluta om försäljning, byte och inteckning av förbundets egendom.

Representanter för samarbetspartner kan inte väljas in i styrelsen.

11 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen bör i enlighet med dessa stadgar och i överensstämmelse med besluten på förbundets möten handha förbundets angelägenheter.

Till styrelsens uppgifter hör bland annat att:

– bestämma om förbundets ledarskapsmodell;
– sammankalla förbundets möten, att till vårmötet uppgöra berättelse över förbundets verksamhet och medelsförvaltning och att till höstmötet uppgöra en budget för inkommande års verksamhet;
– följa utvecklingen inom förbundets verksamhetsområde och vidta de åtgärder som är ägnade att främja förbundets ändamål.

12 § Förbundsdirektör

Förbundsdirektör bör på av styrelsen fastställt sätt och i enlighet med av styrelsen godkända instruktioner leda förbundets verksamhet, bereda de ärenden som upptas till behandling i styrelsen och dess arbetsutskott samt sörja för verkställandet av besluten.

13 § Namntecknare

Förbundets namn tecknas av antingen styrelsens ordförande eller av någondera vice ordföranden tillsammans med förbundsdirektör eller med någon annan av styrelsen utsedd funktionär, eller i enlighet med i befullmäktigande fastställt sätt den eller de funktionärer, som av styrelsen berättigats härtill.

14 § Räkenskaper

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår och bör jämte styrelsens årsberättelse föreläggas revisorerna senast sex veckor före vårmötet. Revisorn bör avge sitt utlåtande senast fyra veckor före ovannämnda möte.

15 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske endast vid förbundets ordinarie möte genom beslut som omfattats av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Förslaget till stadgeändring skall ha delgivits medlemmarna senast i samband med kallelsen till det möte där ändringen behandlas.

16 § Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet fordras att beslut därom fattas på två möten med minst sex månaders mellanrum, samt att förslaget om upplösning omfattas av minst fyra femtedelar av de avgivna rösterna på det möte som sist hålles.

Upplöses förbundet skall dess behållna medel användas till något ändamål som främjar dagspressen.